Pert Kasko

 • Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları’nın “A.1. Sigortanın Konusu” başlığı altında yer alan 5 ana teminat grubu altında belirtilen risklerden “c. Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar” bendi hariç olmak üzere diğer tüm riskler sonucu aracın tam hasara uğraması durumunda teminat sağlanır.
   
 • Ek sözleşme maddelerinden yurtdışı, sigara ve benzeri madde zararları, yetkili olmayan kişilerce çekilme, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı madde taşıma, anahtarın ele geçirilmesiyle çalınma, deprem, heyelan, fırtına, dolu, yıldırım, sel, su baskını, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör teminatları verilir. Ek sözleşmeyle teminat kapsamına dahil edilebilecek bu zararlar sonucunda gerçekleşen tam hasarlar teminat kapsamındadır.
   
 • Tüm araç grupları için model yılı sınırlaması getirilmeden teminat sağlanır.
   
 • Pert Kasko Sigortası poliçeleri 1 yıllık olarak düzenlenecek olup kısa veya uzun süreli poliçe düzenlenmeyecektir.
   
 • Kasko muafiyeti uygulanmayacak olup deprem teminatı da otomatik olarak muafiyetsiz verilecektir.
   
   
 • Pert Kasko Sigortası ürününde hasarsızlık indirimi uygulaması bulunmamaktadır. Bu nedenle Hasarsızlık İndirimi Koruma ek teminatı da olmayacaktır.
   
 • Üründe, Koltuk Ferdi Kaza, İhtiyari Mali Mesuliyet, Hukuksal Koruma ve Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası teminatları olmayacaktır. Ayrıca, Kişisel Eşya ve Taşınan Emtia için de teminat sağlanmayacaktır.
   
 • Eskisi Yerine Yenisi Klozu uygulaması olmayacaktır.
   
 • Hususi otomobil ve kamyonet panel/glass van tipi araçlarda standart dışı ilave donanım için teminat verilmeyecek olup diğer araç gruplarında kasa için teminat, bedeli poliçede belirtilmek suretiyle verilecektir
   
 • Poliçede sigortalı olan aracın herhangi bir tam hasarı durumunda tazminat talebi, aşağıda yer alan ve poliçelere basılacak olan özel şart notu kapsamında değerlendirilecektir.

 
Tam Hasar (Pert) Özel Şart Notu:
 

Aracın tam hasarlı sayılması için çalınmış ve süresi içinde bulunamamış olması veya Katma Değer Vergisi (KDV) hariç onarım masraflarının, sigortalı aracın rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerinin %60’ını aştığının eksper raporu ile tespit edilmesi gereklidir. Onarım masrafının bu oranın altında kalması halinde araç kısmi hasarlı kabul edilir ve bu poliçe kapsamında herhangi bir tazminat ödenmez. Kasa hariç araçta, standardının dışında bulunan ilave donanım ve aksesuar için teminat verilmez. Kasko Sigortası Genel Şartları’nın B.3.3.2.2. maddesi doğrultusunda sigortalı aracın tam hasara uğradığının eksper tarafından tespit edildiği durumlarda aracın rayiç değeri, yine hasar tespitini yapan eksper tarafından aşağıdaki yönteme göre belirlenir:

 

 • Aracın, model yılı / hasar tarihindeki kilometresi / muayene ve bakımlarının düzenli yapılıp yapılmadığı / daha önceki hasarları / kullanım şekli / yetkili satıcı yerine doğrudan yurt dışından ithal edilmiş olup olmadığı / fatura bedeli / vb. gibi araç piyasa değerini etkileyen özellikleri dikkate alınır.
   
 • Emsal veya muadil araca sahip yetkili/yetkisiz satıcılar ve galeriler ile internet sitelerinden en az 3 adet fiyat alınıp belgelenir.
   
 • Sigortalı aracın özelliklerine en yakın olan araçların fiyatlarının ortalaması alınarak ödenecek rayiç değer belirlenir.
   
 • Emsal veya muadil aracın bulunamadığı veya b) fıkrasında belirtilen yöntemle 3 adetten daha az fiyat alınabildiği durumlarda eksper ve sigortalının önereceği ve sigortalı ile sigortacının mutabık kalacağı, kurumsal niteliği haiz araç satıcılarından alınacak değerlerin ortalaması dikkate alınarak rayiç değer belirlenir.

 
Çalınmış olan araç tazminatın ödenmesinden önce bulunursa sigortalı, aracı geri almak zorundadır. Bulunan araçta kısmi bir hasar söz konusu ise bu hasar poliçe teminatı kapsamında değildir. Aracın standardında bulunan ilave donanımın araçtan bağımsız çalınması kapsam dışındadır. Kiralık araçlarda, aracın kiralayan tarafından çalınması durumunda %25 muafiyet uygulanır.

TEKLİF AL

Lütfen Bekleyiniz... Yükleniyor

Kasko Teklif Al


KASKO DEĞERİ :
TL

   
?
?


Captcha